Artikel 1: De Overeenkomst

De Overeenkomst van MH RELOAD (KvK nr. 59117656) heeft als aard dat de klant door MH RELOAD wordt begeleid in de vorm van trainingsadviezen, geadviseerd bij het samenstellen van trainingsprogramma en bij de uitvoering van het trainingsprogramma. Op de Overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van MH RELOAD van toepassing. De Overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping vervalt zondermeer op het moment dat de klant gebruik heeft gemaakt van diensten van MH RELOAD.

 

Artikel 3: Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, of voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is mogelijk indien:
  – de klant een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de klant niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen uit te voeren;
  – Het voor de klant als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere training-sessies te volgen.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
 3. Opzegging dient ten allen tijde schriftelijk (waaronder tevens te verstaan elektronisch) te geschieden.

 

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door MH RELOAD 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft de klant het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
 4. De in het vorige lid genoemde mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op een verhoging conform het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties en evenmin op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

 

Artikel 5: Betaling

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst stuurt MH RELOAD digitaal de factuur, die uiterlijk 8 dagen daarna dient te zijn betaald, tenzij partijen betaling in termijnen via automatische incasso hebben afgesproken.
 2. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, een ingebrekestelling is niet verplicht. Nadat de klant door MH RELOAD in kennis bent gesteld van het verzuim, dient de klant de betaling alsnog binnen 14 dagen te verrichten, bij gebreke waarvan MH RELOAD gerechtigd is om wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke kosten op grond van de Wet Incasso Kosten in rekening te brengen. Voorts is MH RELOAD bevoegd om de klant de deelname aan Personal Training-sessies te ontzeggen.

 

Artikel 6: Verplichtingen van MH RELOAD
MH RELOAD garandeert dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

 1. MH RELOAD garandeert over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 2. MH RELOAD beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient steeds de actuele informatie met betrekking tot e-mailadres, banknummer en telefoonnummer te verstrekken aan MH RELOAD.
 2. De klant dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij MH RELOAD. MH RELOAD verklaart zorgvuldig om te gaan met dergelijke informatie met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Op haar website heeft MH RELOAD haar Privacy beleid gepubliceerd.
 3. Het is verboden onder invloed van drugs, drank, of als doping geduide middelen te zijn tijdens de training-sessies. Overtreding van dit verbod biedt MH RELOAD het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de klant recht op teruggave heeft van reeds betaalde bedragen, als gevolg van de schadeplicht van de klant jegens MH RELOAD in verband met de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen

 1. Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd, bij gebreke waarvan er geen recht op restitutie voor de prijs van de gemiste sessie bestaat. Annuleringen worden door de klant persoonlijk gemeld bij MH RELOAD.
 2. Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de invloedssfeer van MH RELOAD om later start dan gepland, heeft de klant geen recht de duur van de sessie uit te breiden tot buiten de geplande start- en eindtijd.
 3. Indien als gevolg van veelvuldig (als term te beoordelen door MH RELOAD) annuleren van geagendeerde afspraken door de klant de uitvoering van de Overeenkomst wordt gefrustreerd, heeft MH RELOAD het recht naar haar keuze op een door haar te verkiezen moment de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de klant recht op teruggave heeft van reeds betaalde bedragen, als gevolg van de schadeplicht van de klant jegens MH RELOAD in verband met de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. MH RELOAD is tegenover de klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door MH RELOAD gegeven instructies of als de schade veroorzaakt is door de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de klant ten tijde van de gebeurtenis. MH RELOAD is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen. MH RELOAD is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. De aansprakelijkheid van MH RELOAD is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar inzake een verzekerde gebeurtenis uitkeert.